Mokiniai į Kruonio gimnaziją mokytis priimami vadovaujantis Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. V17E-286  ir  Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu.

Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
Priimtų į Kruonio gimnaziją mokinių paskirstymo į klases tvarka

Kruonio gimnazija vykdo šias programas:

  • ikimokyklinio ugdymo programą;
  • priešmokyklinio ugdymo programą;
  • pradinio ugdymo programą (1–4 klasės);
  • pagrindinio ugdymo I dalies programą (5–8 klasės);
  • pagrindinio ugdymo II dalies programą (9–10 klasės).

Prašymai pradėti mokytis 2022—2023 m. m. Kruonio gimnazijoje priimami nuo sausio 1 d. iki liepos 1 d.

Dokumentų pateikimas

Ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas prašymą Švietimo, kultūros ir sporto skyriui pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų); prie prašymo dėl vaiko priėmimo pridedami dokumentai, įrodantys teisę pasinaudoti priėmimo prioritetais, ir jų kopijos.
 gimnazijos direktoriui iki pirmos ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės lankymo dienos pateikiama teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą; specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.
Mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas prašymą gimnazijos direktoriui (už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų); 14–17 metų vaikas – vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;
vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija

Komisijos pirmininkė — Neringa Dasevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Rita Gumauskaitė, gimnazijos tarybos narė;
Aurelija Kaušienė, soc. pedagogė.

 

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos darbo reglamentas.

Komisijos posėdžių grafikas

Posėdžiai Data Laikas Vieta
I posėdis 2022 04 04 9.00 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui kabinetas
II posėdis 2022 06 10
III posėdis 2022 06 30
IV posėdis 2022 08 29

Esant būtinybei posėdžių grafikas gali būti keičiamas.

Laisvos vietos gimnazijos 1—12 klasėse

1 klasė – 20 vietų 5 klasė – 21 vieta 9 klasė – 7 vietos
2 klasė – 7 vietos 6 klasė – 19 vietų 10 klasė – 21 vieta
3 klasė – 9 vietos 7 klasė – 6 vietos ———–
4 klasė – 12 vietų 8 klasė – 15 vietų ———–

 

Prašymus priima gimnazijos administracija darbo dienomis nuo 9.00 iki 14.00 val.
Detalesnę informaciją teikia:
sekretorė Lina Baranauskienė telefonu (8 346) 57 326 arba el. paštu kruonio.gimnazija@kruonio.kaisiadorys.lm.lt;
direktorė Rita Mikučauskienė telefonu (8 686) 18 165 arba el. paštu direktore@kruonio.kaisiadorys.lm.lt.

Prašymų formos:

Dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
Dėl vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio ir priemokyklinio ugdymo grupės.
Dėl vaiko laikino priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę.
Dėl vaiko laikino išbraukimo iš ikimokyklinio ugdymo grupės
Į pirmą klasę
Į 2–5 klases
Į 6–10 klases