Mokiniai į Kruonio gimnaziją mokytis priimami vadovaujantis Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. V17E-286  ir  Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu.

Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
Priimtų į Kruonio gimnaziją mokinių paskirstymo į klases tvarka

Kruonio gimnazija vykdo šias programas:

  • ikimokyklinio ugdymo programą;
  • priešmokyklinio ugdymo programą;
  • pradinio ugdymo programą (1–4 klasės);
  • pagrindinio ugdymo I dalies programą (5–8 klasės);
  • pagrindinio ugdymo II dalies programą (9–10 klasės);
  • vidurinio ugdymo programą (11–12 klasės).

Prašymai pradėti mokytis 2022—2023 m. m. Kruonio gimnazijoje priimami nuo sausio 1 d. iki liepos 1 d.

Dokumentų pateikimas

Ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas prašymą Švietimo, kultūros ir sporto skyriui pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų); prie prašymo dėl vaiko priėmimo pridedami dokumentai, įrodantys teisę pasinaudoti priėmimo prioritetais, ir jų kopijos.
 gimnazijos direktoriui iki pirmos ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės lankymo dienos pateikiama teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą; specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.
Mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas prašymą gimnazijos direktoriui (už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų); 14–17 metų vaikas – vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;
vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija

Komisijos pirmininkė — Neringa Dasevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Rita Gumauskaitė, gimnazijos tarybos narė;
Aurelija Kaušienė, soc. pedagogė.

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos darbo reglamentas.

Komisijos posėdžių grafikas

Posėdžiai Data Laikas Vieta
I posėdis 2021 03 17 9.00 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui kabinetas
II posėdis 2021 06 10
III posėdis 2021 06 30
IV posėdis 2021 08 23

Esant būtinybei posėdžių grafikas gali būti keičiamas.

Laisvos vietos gimnazijos 1—12 klasėse

1 klasė – 7 vietos 5 klasė – 19 vietų 9 klasė – 21 vieta
2 klasė – 10 vietų 6 klasė – 6 vietos 10 klasė – 15 vietų
3 klasė – 13 vietų 7 klasė – 15 vietų ———–
4 klasė – 15 vietų 8 klasė – 9 vietos 12 klasė – 6 vietos

 

Prašymus priima gimnazijos administracija darbo dienomis nuo 9.00 iki 14.00 val.
Karantino laikotarpiu e. paštu kruonio.gimnazija@kruonio.kaisiadorys.lm.lt

Detalesnę informaciją teikia:
sekretorė Lina Baranauskienė telefonu (8 346) 57 326 arba el. paštu kruonio.gimnazija@kruonio.kaisiadorys.lm.lt;
direktorė Rita Mikučauskienė telefonu (8 686) 18 165 arba el. paštu direktore@kruonio.kaisiadorys.lm.lt.

Prašymų formos:

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Dėl laikino vaiko priėmimo į darželį
Dėl vaiko išbraukimo iš darželio
Dėl vaiko laikino išbraukimo iš darželio
Į pirmą klasę
Į 2–5 klases
Į 6–10 klases
Į III–IV gimnazijos klases