Mokinių priėmimo tvarka

Mokinių priėmimo tvarka

Priėmimas į Kaišiadorių Meno mokyklą 

Mokinių priėmimo į Kruonio gimnaziją tvarka

Mokiniai į Kruonio gimnaziją mokytis priimamai vadovaujantis Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr.V17-26 ir Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V1-93
Kruonio gimnazija vykdo šias programas:
 Ikimokyklinio ugdymo programą.
 Priešmokyklinio ugdymo programą.
 Pradinio ugdymo programą (1-4 klasės).
 Pagrindinio ugdymo I dalies programą (5-8 klasės).
 Pagrindinio ugdymo II dalies programą (5-8 klasės).
 Vidurinio ugdymo programą (11-12 klasės).
Prašymai pradėti mokytis 2020-2021 m.m. Kruonio gimnazijoje priimami nuo sausio 1 d. iki liepos 1 d.

Asmuo, pageidaujantis mokytis, pateikia:
 pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą – prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) Švietimo, kultūros ir sporto skyriui; prie prašymo dėl vaiko priėmimo pridedami dokumentai, įrodantys teisę pasinaudoti priėmimo prioritetais, ir jų kopijos. Gimnazijos direktoriui iki pirmos ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę lankymo dienos pateikiama teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą; specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas. Kartu su prašymu rekomenduojama pateikti pažymą apie pageidaujančio mokytis asmens deklaruotą nuolatinę gyvenamąją vietą.
 pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas – gimnazijos direktoriui prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų); 14–17 metų vaikas, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, gimnazijos direktoriui; teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą, mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą; specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas. Kartu su prašymu rekomenduojama pateikti pažymą apie pageidaujančio mokytis asmens deklaruotą nuolatinę gyvenamąją vietą.
Prašymai priimami gimnazijos administracijoje darbo dienomis nuo 9.00 iki 14.00 val.
Karantino laikotarpiu e.paštu: kruonio.mokykla@kaisiadorys.lt
Detalesnę informaciją teikia:
sekretorė Lina Baranauskienė telefonu 867291061 arba el.paštu kruonio.mokykla@kaisiadorys.lt
direktorė Rita Mikučauskienė telefonu 868618165 arba el. paštu direktore@kruonio.kaisiadorys.lm.lt

Prašymų formos:
Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupė
1 klasė
5-12 klasės