Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų <…> veiklos vertinimo nuostatų 13 (Už metines veiklos užduotis, siektinus veiklos rezultatus ir jų vertinimo rodiklius švietimo įstaigos vadovas kasmet atsiskaito parengdamas Ataskaitą), 16 (Švietimo įstaigos vadovas iki sausio 20 dienos parengia Ataskaitą ir paskelbia viešai švietimo įstaigos interneto svetainėje svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei) ir 17 (Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo Ataskaitos paskelbimo mokyklos interneto svetainėje turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai) punktais, skelbiame Kruonio gimnazijos direktoriaus 2021 m. ataskaitą ir kviečiame iki 2022 m. sausio 30 d. teikti pasiūlymus veiklos vertinimui gimnazijos tarybos pirmininkei Renatai Karpavičiūtei ir sekretorei Aušrai Kulnickienei el. paštu ausra.kulnickiene@kruonio.kaisiadorys.lm.lt

Kruonio direktorės ataskaita 2021

Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita ir 2021 m. veiklos užduotys

Direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita ir 2020 m. veiklos užduotys

Direktoriaus 2018 m.  veiklos ataskaita

Direktoriaus 2018 m. veiklos užduotys